Vrátenie tovaru do 100 dní

Kontaktujte nás | Pondelok - piatok 6:00 - 18:00

+421 222 205 781

Obchodné podmienky finlando.sk

Obchodné podmienky – Nákupné služby a mobilné webové aplikácie | Marketplace | Online Marketplace

Koncepty:

   • Podmienky – tieto Všeobecné podmienky.
   • Poskytovateľ a prevádzkovateľ platformy “Marketplace”/online trhovisko – SUNRISE IT AND SOFTWARE SOLUTIONS L.L.C-FZ, so sídlom Business Center 1, M Floor, The Meydan Hotel, Nad Al Sheba, Dubaj, Spojené Arabské Emiráty
   • Predajcovia – sú uvedení v zozname predávajúci tu
   • Lokálny administrátor platformy pre SK trh EcomWire Factory s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 11787171, DIČ: CZ11787171
   • Používateľ – fyzická osoba, ktorá s poskytovateľom uzatvára zmluvu o poskytovaní služieb.
   • Zmluva o poskytovaní služieb – zmluva medzi poskytovateľom a používateľom o poskytovaní služieb.
   • Občiansky zákonník – zákon č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
   • Služby – plnenie poskytovateľa zo zmluvy o poskytovaní služieb voči používateľovi uvedenému v bode 2 zmluvných podmienok.
   • Používateľský účet – virtuálne prostredie, ktoré poskytovateľ poskytuje používateľovi na základe zmluvy o poskytovaní služieb.
   • Elektronická adresa používateľa – adresa, ktorú používateľ uviedol v registračnom formulári
   • Helpdesk – miesto pre elektronickú komunikáciu medzi používateľom a poskytovateľom, adresa [email protected]

 

Vysvetlenie:

 • Poskytovateľ a prevádzkovateľ platformy/on-line trhoviska – je prevádzkovateľom platformy. Prevádzkuje platformu a zodpovedá za schvaľovanie a prijímanie overených a kvalitných predajcov tovaru, ktorí sa môžu na platforme zaregistrovať z celého sveta. Zodpovedá tiež za prijímanie objednávok od zákazníkov, vybavovanie reklamácií tovaru, zodpovedá za celkový chod platformy a tovar, ktorý platforma ponúka.
 • Lokálny administrátor platformy pre SR trh – je právnická osoba, ktorá poskytuje službu prevádzkovateľovi platformy a pomáha mu uskutočňovať nákupy ve Slovenskej republike na základe zmluvy o spolupráci. Ďalšie informácie, špecifikácie činností a služieb, ktoré poskytuje lokálny administrátor platformy prevádzkovateľovi sú predmetom obchodného tajomstva a sú súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto podmienky sa vzťahujú na nákupy na “trhovisku”/online trhovisku finlando.sk. Podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa platformy, predávajúceho a kupujúceho (zákazníka).

1.2. Nákupná platforma je prevádzkovaná na webovej stránke www.finlando.sk

1.3. Prevádzkovateľom platformy je spoločnosť SUNRISE IT AND SOFTWARE SOLUTIONS L.L.C-FZ, so sídlom Business Center 1, M Floor, The Meydan Hotel, Nad Al Sheba, Dubaj, Spojené Arabské Emiráty (ďalej len “prevádzkovateľ”).

1.4. Lokálny administrátor platformy pre SK trh, zastúpenie pre slovenský trh, agent platformy – EcomWire Factory s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 11787171, DIČ: CZ11787171

1.5. Zahraničné subjekty predávajú tovar prostredníctvom platformy. Aktuálny zoznam všetkých predajcov je uvedený v časti Zoznam predajcov. Zoznam je súčasťou týchto podmienok.

1.6. Prevádzkovateľ platformy finlando.sk nie je predávajúcim tovaru, s ktorým sa obchoduje prostredníctvom platformy finlando.sk, ale sprostredkováva uzatváranie kúpnych zmlúv so zákazníkmi pre predávajúceho tým, že prevádzkuje webovú prezentáciu ako platformu, na ktorej umožňuje predávajúcim prezentovať svoj tovar a kupujúcim prejaviť záujem o vybraný tovar a sprostredkováva výmenu informácií medzi predávajúcim a kupujúcim až do prípadného uzatvorenia kúpnej zmluvy.

1.7. Prevádzkovateľ platformy je poverený jednotlivými predávajúcimi zverejňovať tieto zmluvné podmienky a tiež vybavuje niektoré ďalšie záležitosti pre predávajúcich tak, aby boli súčasťou kúpnych zmlúv uzatvorených prostredníctvom platformy finlando.sk.

1.8. Tieto podmienky sa vzťahujú na nákupy uskutočnené spotrebiteľmi.

1.9. Prostredníctvom katalógu tovaru, ktorý sa nachádza na adrese finlando.sk, umožňuje prevádzkovateľ platformy zákazníkom predkladať návrhy (objednávky) na nákup tohto tovaru.

1.10. Tovar je prezentovaný na platforme finlando.sk s obrázkom a jeho názvom, popisom, veľkostnou tabuľkou, nákupnou cenou a ďalšími doplňujúcimi informáciami.

1.11. S výrobkami sa štandardne nedodávajú slovenský príručky, pretože Predajci sídlia mimo EÚ. Prevádzkovateľ sa však snaží byť kupujúcim čo najviac nápomocný a na požiadanie zašle slovenský príručky v elektronickej podobe pre zložité výrobky, ak sú k dispozícii. Ak návod nie je k dispozícii, prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu prostredníctvom zákazníckeho servisu také rady, aby kupujúci mohol výrobok bez problémov používať.

1.12. Vo veciach týkajúcich sa voľby práva sa kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom platformy finlando.sk riadia právom Slovenské republiky.

1.13. Komunikácia medzi kupujúcim a predávajúcim prebieha až do prípadného uzavretia zmluvy prostredníctvom platformy. Akákoľvek komunikácia medzi kupujúcim a prevádzkovateľom sa uskutočňuje prostredníctvom e-mailu. Kontaktná adresa prevádzkovateľa je [email protected]

2. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Zákazník si vyberie tovar, ktorý si chce objednať, vložením do nákupného košíka na platforme, viac informácií nájdete v časti Ako nakupovať.

2.2. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára z webového rozhrania platformy zákazník záväzne objedná vybraný tovar. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami a súhlasí s nimi. Platnosť elektronickej objednávky je podmienená vyplnením všetkých údajov a detailov predpísaných formulárom. Zákazník je povinný pred odoslaním objednávkového formulára skontrolovať všetky vyplnené údaje a všetky ním vybrané možnosti, ak sú ponúkané variantné návrhy alebo variantné rokovania. Do odoslania objednávkového formulára môže zákazník opraviť chyby a tiež zmeniť obsah objednávky. Kupujúci sa môže oboznámiť s týmito všeobecnými podmienkami pred odoslaním objednávky.

2.3. Objednávka je návrh kúpnej zmluvy adresovaný alternatívne subjektom, ktoré predávajú tovar prostredníctvom platformy finlando.sk,

2.4. Prevádzkovateľ platformy postúpi objednávku subjektom, ktoré predávajú vybraný tovar prostredníctvom platformy finlando.sk, a to buď priamo, alebo pomocou reťazca platforiem prostredníctvom inej platformy určenej predávajúcimi.

2.5. Prevádzkovateľ platformy bezodkladne potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky e-mailom na adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke.

2.6. Spolu s potvrdením o prijatí objednávky sa zákazníkovi zašle rekapitulácia jeho objednávky. Potvrdenie prijatia objednávky znamená potvrdenie o jej prijatí prevádzkovateľom platformy na ďalšie spracovanie.

2.7. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim dôjde prijatím (akceptáciou) objednávky zákazníka predávajúcim, o čom zákazník dostane potvrdenie prostredníctvom platformy finlando.sk, alebo v prípade využitia reťazca platforiem aj prostredníctvom inej platformy určenej predávajúcimi.

2.8. Zmluva sa uzatvára s predávajúcim, ktorý prijal objednávku kupujúceho. Uzatvorením kúpnej zmluvy stráca objednávka svoje účinky vo vzťahu k ostatným predávajúcim.

2.9. Zmluvu tvorí objednávka, potvrdenie o jej prijatí a tieto všeobecné obchodné podmienky. Znenie všetkých týchto častí Zmluvy je Zákazníkovi k dispozícii buď zaslaním Zákazníkovi (pozri napr. bod 2.4), alebo tým, že si ho Zákazník môže stiahnuť alebo vytlačiť (Všeobecné obchodné podmienky umiestnené na internete na adrese finlando.sk). Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku; niektoré časti zmluvy môžu byť v angličtine.

2.10. Zmluva je archivovaná prevádzkovateľom platformy v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím stranám okrem predávajúceho.

2.11. V prípade, že prevádzkovateľ platformy informuje kupujúceho o odmietnutí objednávky e-mailom na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, objednávka prestáva byť záväzná bez uzavretia kúpnej zmluvy. Prevádzkovateľ platformy je oprávnený odmietnuť objednávku, najmä z dôvodu vyčerpania zásob tovaru a jeho dlhodobej nedostupnosti. Prevádzkovateľ platformy je oprávnený odmietnuť objednávku aj z dôvodu, že zákazník opakovane, t. j. najmenej dvakrát, neoprávnene alebo bezdôvodne odmietol prevziať tovar zakúpený prostredníctvom platformy finlando.sk v období jedného roka bezprostredne predchádzajúceho jeho aktuálnej objednávke (t. j. v čase jej doručenia prevádzkovateľovi).

2.12. Zákazník sa môže stať registrovaným zákazníkom na účely objednávania tovaru.

2.13. Čas na odoslanie objednávky je zvyčajne 24 hodín, avšak v niektorých prípadoch si prevádzkovateľ a predávajúci vyhradzujú právo odoslať objednávku až do 25 pracovných dní od zaplatenia objednávky. Od tohto momentu následne plynie dodacia lehota tovaru, ktorá je uvedená v Dodacie podmienky.

2.14. Zákazník výslovne súhlasí s tým, že objednávku nie je možné po zaplatení zrušiť. Po úspešnom zaplatení objednávky ju prevádzkovateľ nákupnej platformy odovzdá predajcovi, ktorý už pracuje na jej príprave a odoslaní. Zákazník preto súhlasí s tým, že ak si nie je istý objednávkou, počká s jej úhradou, kým si neoverí, že ju naozaj chce zadať.

3. Obsah kúpnej zmluvy

3.1. Predmetom plnenia podľa uzatvorenej kúpnej zmluvy je dodanie tovaru uvedeného v objednávke kupujúceho prijatej (akceptovanej) predávajúcim prostredníctvom platformy, a to v množstve a cene určenej rovnakým spôsobom.

3.2. Účinnosť zmluvy je podmienená splnením odkladacej podmienky. Odkladacou podmienkou je zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim.

3.3. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Dodanie tovaru sa uskutočňuje len na miesta nachádzajúce sa v Slovenskej republike.

3.4. Tovar sa na miesto dodania prepravuje zo zahraničia.

3.5. Spôsob doručenia si kupujúci vyberie pri vypĺňaní objednávkového formulára.

3.6. Dodacie podmienky vrátane informácií o prípadných poplatkoch za dopravu (poštovné) sú podrobne uvedené v samostatnej časti TU. Tieto dodacie podmienky sú súčasťou týchto podmienok.

3.7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty v prípade dočasnej nemožnosti dodania z dôvodu neodvrátiteľných a nepredvídateľných prekážok alebo vyššej moci, ktoré vznikli bez jeho zavinenia, v závislosti od týchto prekážok. Neodvrátiteľné a nepredvídateľné prekážky alebo tzv. vyššia moc sú najmä povstania, nepokoje, extrémne poveternostné podmienky, epidémie, karantény, štrajky, dopravné a prepravné obmedzenia nezávislé od vôle Prevádzkovateľa atď.

3.8. K colnému odbaveniu môže dôjsť počas dodávky tovaru. Prípadný colný poplatok nie je zahrnutý v uvedenej kúpnej cene. Ak kupujúci potrebuje objasniť správny postup colného konania, môže sa so svojimi otázkami obrátiť na prevádzkovateľa platformy.

3.9. Spôsob úhrady kúpnej ceny si kupujúci zvolí pri vypĺňaní objednávkového formulára. Cena sa platí v euroch.

3.10. Platobné podmienky sú podrobne uvedené na stránke finlando.sk v osobitnej časti TU. Tieto platobné podmienky sú súčasťou týchto podmienok.

3.11. Ak kupujúci zaplatí okrem kúpnej ceny tovaru aj prepravné (poštovné) alebo iné poplatky súvisiace s jeho objednávkou, všetky platby sa uhrádzajú naraz.

3.12. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho na základe zaplatenia kúpnej ceny pri prevzatí tovaru.

3.13. Kupujúci je povinný skontrolovať stav zásielky pri jej prevzatí. Ak je zásielka poškodená, kupujúci a dopravca o tom spíšu zápisnicu.

3.14. Pravidlá spracovania a ochrany osobných údajov sú podrobne uvedené na webovej stránke finlando.sk v časti nazvanej Zásady spracovania osobných údajov. Tieto pravidlá sú súčasťou týchto podmienok.

3.14. Pri predaji tovaru prostredníctvom platformy finlando.sk s využitím reťazca platforiem nie je predávajúci v žiadnom prípade oprávnený uplatniť voči kupujúcemu pravidlá obchodovania stanovené pre nadväzujúcu platformu určenú predávajúcim.

4. Ostatné ustanovenia

4.1. S tovarom sa štandardne nedodáva návod na použitie v angličtine. Ak má Prevádzkovateľ k dispozícii slovenský alebo anglický návod v elektronickej podobe, poskytne ho Kupujúcemu na požiadanie.

4.2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje riešiť prípadnú stratu alebo poškodenie zásielok tovaru od Predajca k Odberateľovi v prospech Odberateľa tak, aby Odberateľovi nevznikla v dôsledku tejto udalosti žiadna škoda.

4.3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnou manipuláciou s tovarom.

4.4. Odmena Prevádzkovateľa je zahrnutá v sume za tovar uvedený v nákupnej galérii Prevádzkovateľa.

5. Nároky

5.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje riešiť reklamácie svojich služieb (nedodanie tovaru, oneskorené dodanie tovaru alebo dodanie iného tovaru).

5.2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za kvalitu a akosti tovaru ani za súlad tovaru s ČSN alebo európskymi normami.

5.3. Reklamácie dodaného tovaru (nároky zo zodpovednosti za vady tovaru alebo za škodu spôsobenú vadami tovaru) vybavuje kupujúci priamo s Predajcom tovaru.

5.4. Ak o to Kupujúci požiada, Prevádzkovateľ vybaví reklamáciu za Kupujúceho u Predajca za týchto podmienok:

a) od dodania tovaru neuplynulo viac ako 5 dní,

b) reklamovaný tovar je reklamovaný v lehote piatich dní prostredníctvom reklamačného formulára TU

c) tovar, ktorý sa má reklamovať, nesmie niesť známky používania

6. Zásady ochrany osobných údajov

6.1. Osobné údaje kupujúceho sa uchovávajú v súlade s platnými predpismi.

Osobné údaje kupujúceho sú plne zabezpečené proti zneužitiu a sú chránené v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane údajov. Kupujúci podaním objednávky Služby súhlasí s tým, že jeho osobné údaje poskytnuté Prevádzkovateľovi v súvislosti s realizáciou objednávky môžu byť Prevádzkovateľom spracúvané na účely plnenia zmluvy, vrátane prípadného poskytnutia týchto údajov Predávajúcemu, ak je to potrebné na realizáciu objednávky. S výnimkou vyššie uvedených prípadov nebudú osobné údaje kupujúceho poskytnuté žiadnej tretej strane bez výslovného súhlasu kupujúceho. Prístup k týmto údajom má len lokálny administrátor, ktorý je povinný zachovávať dôvernosť a bezpečnosť týchto údajov v súlade s platnými právnymi a organizačnými požiadavkami.

6.2. Poskytnutím svojich údajov pri používaní Platformy (nákup, účasť v súťaži, odber noviniek, príspevok v diskusii, využitie zákazníckeho servisu atď.) Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s Platformou a službami Predajcov na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú pri registrácii alebo v objednávke a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení na túto e-mailovú adresu alebo prostredníctvom SMS. Súhlas kupujúceho ako používateľa so zasielaním obchodných oznámení je dobrovoľný. Kupujúci ako používateľ je oprávnený tento súhlas kedykoľvek písomne alebo elektronicky odvolať.

6.3 Osobné údaje sa spracúvajú po nevyhnutnú dobu, podmienky ochrany údajov sú uvedené TU

6.4. Kupujúci berie na vedomie, že Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Predajci osobné údaje Kupujúceho mimo Európskej únie. Kupujúci dáva Prevádzkovateľovi výslovný súhlas na prenos týchto údajov tretej strane – Predajci. Kupujúci berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nemôže ovplyvniť nakladanie s údajmi Kupujúceho a že na nakladanie s osobnými údajmi mimo EÚ sa nevzťahuje NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

7. Ukončenie a zmena zmluvy

7.1. Ak Prevádzkovateľ dodatočne, t. j. po prvotnej kontrole dostupnosti tovaru s kladným výsledkom (bod 2.6), zistí, že tovar objednaný Kupujúcim nie je na sklade, Predajca ponúkne Kupujúcemu alternatívny tovar (ak je k dispozícii), a ak s tým Kupujúci nesúhlasí, vráti mu celú sumu na účet Kupujúceho a objednávku zruší.

B. ŠPECIÁLNA ČASŤ

1. Ochrana duševného vlastníctva

1.1. Subjekty, ktoré predávajú tovar prostredníctvom platformy finlando.sk, sú povinné rešpektovať práva duševného vlastníctva tretích strán.

1.2. Každý, kto sa domnieva, že v prípade určitého tovaru predávaného prostredníctvom platformy došlo k porušeniu práva duševného vlastníctva patriaceho tretej strane, môže zaslať oznámenie e-mailom na adresu [email protected] Pritom je potrebné presne identifikovať predmetný tovar a uviesť okolnosti, ktoré umožnia posúdenie veci, a to určením alebo iným spôsobom definovaním údajne porušeného práva.

1.3. Prevádzkovateľ platformy zašle takéto oznámenie predajcovi príslušného tovaru so žiadosťou o nápravu.

1.4. V prípade zjavne oprávnenej komunikácie je prevádzkovateľ platformy oprávnený zabrániť ďalšiemu ponúkaniu a predaju predmetného tovaru prostredníctvom platformy finlando.sk.

2. Pokyny na zaobchádzanie s elektroodpadom

2.1. Prevádzkovateľ vyzýva zákazníkov, aby využívali triedený zber elektroodpadu.

2.2. Prevádzkovatelia kolektívnych systémov so súhlasom na financovanie nakladania s elektroodpadom sú uvedení na stránke minzp.sk.

2.3. Vyradené elektrospotrebiče nepatria do komunálneho odpadu. Kompletné (nezmontované) zariadenie sa musí odovzdať na mieste spätného odberu.

2.4. Vyradené elektrické spotrebiče môžu obsahovať množstvo nebezpečných látok, ale aj vzácnych materiálov, ktoré sa dajú opätovne použiť.

Záverečná časť

1.1. V prípade, že medzi Predávajúcim alebo Prevádzkovateľom platformy a Spotrebiteľom vznikne spotrebiteľský spor z Kúpnej zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže Spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát – Bajkalská 21/A
827 99 Bratislava, E-mail: [email protected], Web: https://www.soi.sk/
1.2. Tieto podmienky boli vypracované 23.2. 2022 a sú účinné od 23.2. 2022
1.3. Prevádzkovateľ platformy je oprávnený tieto podmienky jednostranne zmeniť. Nová verzia Obchodných podmienok nemá spätnú účinnosť.
1.4. Tieto Obchodné podmienky zostávajú v platnosti až do ich zrušenia alebo do nadobudnutia účinnosti Obchodných podmienok, ktoré ich nahradia.

Nenašli ste odpoveď, ktorú hľadáte?

Kontaktujte nás

Pošlite nám správu priamo z formulára

Neotvárajte mailovú schránku, napíšte nám priamo z webu

Navštívte online podporu

Nečakajte na odpoveď, využite online podporu

Pošlite nám mail

Na Vaše maily odpovieme počas 24 nasledujúcich hodín.

Nákupný košík
Prihlásiť sa

Ešte nemáte účet?